Skocz do głównej treści strony
Lęborskie Centrum Kultury Fregata

Deklaracja dostępności lck-fregata.pl

Lęborskie Centrum Kultury "Fregata" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata" znajdującej się pod adresem: www.lck-fregata.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

 • wgrywane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów alternatywnych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-18
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Piwka.
 • E-mail: lckfregata@wp.pl
 • Telefon: 59 8622-530

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”
 • Adres: ul. Gdańska 12, 84 -300 Lębork
 • E-mail: lckfregata@wp.pl
 • Telefon: 59 8622-530

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Dostępność do budynku Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata" jest ograniczona dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Podjazd przy wejściu głównym umożliwia dostęp do kasy, holu głównego, toalet oraz biura. Podjazd przy drzwiach numer 2 od strony ulicy Gdańskiej umożliwia dostęp do Sali Kinowej. W budynku nie znajduje się winda prowadząca na wyższe poziomy, gdzie znajduje się biuro głównej księgowej, biuro dyrektora oraz balkon Sali widowiskowo-kinowej. Brakuje podnośnika między holem głównym a salą kinową.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające
Ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wersja kontrastowa

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
84-300 Lębork, ul. Gdańska 12-13
Tel.: 59 8622-530
E-mail: lckfregata@wp.pl
Strona internetowa: www.lck-fregata.pl

Przejdź do góry strony