Skocz do głównej treści strony
Lęborskie Centrum Kultury Fregata

Stacja Kultura - obowiązujące zasady

Data: 12-06-2020
Zarządzenie nr  8 /2020 dyrektora Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” w Lębork z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji działalności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych dla funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury i wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konsultacji z GIS wprowadza się do stosowania:
 
Sale zajęć artystycznych – Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8 w Lęborku
 
1. Zajęcia ruchowe i artystyczne:  w Sali A (113 m kw.) i Sali B (114 m kw.) może przebywać  jednocześnie maksymalnie 11 osób (na jedną salę) łącznie z instruktorami.
 
2. Zajęcia indywidualne (jeden instruktor i jeden uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów i po dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 
3. Po zajęciach wszystkie sale są wietrzone przez co najmniej 15 minut. Przerwy pomiędzy zajęciami wydłużone zostają do 30 minut.
 
4. Wejście na Stację Kultura jest możliwe tylko dla uczestników zajęć i instruktorów. Opiekunowie osób nieletnich uczestniczących w zajęciach nie wchodzą do budynku. Przekazują podopiecznego instruktorowi przy wejściu na Stację Kultura.
 
5. Pracownicy na bieżąco dezynfekcją toalety, klamki, poręcze  oraz – w miarę potrzeby i możliwości – inne często dotykane powierzchnie.
 
6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub klienta:
a. Personel zapoznał się z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem 
b. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
c. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na minimum 2 metry.
d. W przypadku wystąpienie niepokojących objawów  ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
e. Obowiązuje stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
f. W przypadku wystąpienie niepokojących objawów dyrektor LCK „Fregata” ustala listę pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie.
 
7. Stacja Kultura pracuje do odwołanie w ściśle określonych godzinach. Wejście do obiektu kontrolowane jest przez pracownika LCK, który pełni dyżur przy wejściu. Poza godzinami dyżurowania pracownika wprowadza się całkowity zakaz korzystania z pomieszczeń w Stacji Kultura.
 
8. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dokładnej dezynfekcji dłoni płynem na bazie alkoholu, który zapewnia LCK „Fregata”. Wszystkie osoby przebywające w budynku zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi aktualnie wytycznymi i zaleceniami.
 
9. Przy wejściach do użytkowanych pomieszczeń zostają umieszczone w widocznych miejscach instrukcje zdejmowania i zakładania maseczek, a przy pojemnikach z płynem dezynfekującym instrukcje prawidłowej dezynfekcji.
 
10. Uczestnicy wchodzą do Stacji Kultura na zajęcia w strojach przeznaczonych do zajęć. Nie ma możliwości przebierania się na terenie obiektu.
 
11. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku oraz przy wejściach na poszczególne sale wywieszone zostały informacje o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać  w Stacji Kultura.
 
12. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych LCK „Fregata” upublicznia się informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń Stacji Kultura 
 
13. Zajęcia taneczne i ruchowe prowadzone są w oparciu o wprowadzony regulamin, z którym zapoznają się uczestnicy zajęć.
 
14. Co najmniej raz na godzinę pracownik Stacji Kultura sprząta i dezynfekuje toalety. Czynność ta dokumentowana jest na podstawie podpisu pracownika na liście kontrolnej. W toaletach dla klientów oraz w wyznaczonej toalecie tylko dla personelu zamontowane są podajniki środków do mycia i dezynfekcji. Suszarki elektryczne do rąk zostają wyłączone z użytkowania. Do dyspozycji klientów i pracownika w toaletach pozostają bezdotykowe podajniki do ręczników papierowych. Na drzwiach toalet dla klientów zostały umieszczone informacje o tym, iż jednorazowo w toalecie może przebywać: w przypadku toalety męskiej – jedna osoba, w przypadku toalety damskiej – jedna osoba. W toalecie wyznaczonej dla pracowników – jedna osoba. We wszystkich toaletach zostały umieszczone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk zgodne z wytycznymi GIS.
 
15. Pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej zostały oznakowane i ustawione przy wejściu do Stacji Kultura. Postępowanie z tego typu odpadami będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 
Grafika 1: Stacja Kultura - obowiązujące zasady

Przejdź do góry strony