Skocz do głównej treści strony
Lęborskie Centrum Kultury Fregata

Deklaracja dostępności

Data: 18-02-2020

Deklaracja dostępności Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”


Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Piwka
 • E-mail: lckfregata@wp.pl
 • Telefon: 59 8622-530

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”
 • Adres: ul. Gdańska 12, 84 -300 Lębork
 • E-mail: lckfregata@wp.pl
 • Telefon: 59 8 622 530

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
1. Dostępność do budynku Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” jest ograniczona dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Podjazd przy wejściu głównym umożliwia dostęp do kasy, holu głównego, toalet oraz biura. Podjazd przy drzwiach numer 2 od strony  ulicy Gdańskiej umożliwia dostęp do Sali kinowej. Nie ma windy na wyższe poziomy, gdzie znajduje się biuro głównej księgowej oraz balkon Sali widowiskowo-kinowej. Brakuje podnośnika pomiędzy holem głównym a salą kinową.

2.INFORMACJA O WSTĘPIE DO OBIEKTU Z PSEM ASYSTENTEM
      Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystentem.


3. INFORMACJA W SPRAWIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO I OBSŁUGI SŁABOSŁYSZĄCYCH
       Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego i możliwości obsługi słabosłyszących.


4. POMOC W POKONYWANIU BARIER
       W przypadku niemożliwości bezpośredniego dotarcia z sali kinowej do toalety lub kasy, istnieje możliwość pomocy pracowników kina i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Inne informacje i oświadczenia
Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony, która będzie spełniała wszystkie wymogi dostępności.

Przejdź do góry strony