przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”


Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
1. Dostępność do budynku Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” jest ograniczona dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Podjazd przy wejściu głównym umożliwia dostęp do kasy, holu głównego, toalet oraz biura. Podjazd przy drzwiach numer 2 od strony  ulicy Gdańskiej umożliwia dostęp do Sali kinowej. Nie ma windy na wyższe poziomy, gdzie znajduje się biuro głównej księgowej oraz balkon Sali widowiskowo-kinowej. Brakuje podnośnika pomiędzy holem głównym a salą kinową.

2.INFORMACJA O WSTĘPIE DO OBIEKTU Z PSEM ASYSTENTEM
      Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystentem.


3. INFORMACJA W SPRAWIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO I OBSŁUGI SŁABOSŁYSZĄCYCH
       Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego i możliwości obsługi słabosłyszących.


4. POMOC W POKONYWANIU BARIER
       W przypadku niemożliwości bezpośredniego dotarcia z sali kinowej do toalety lub kasy, istnieje możliwość pomocy pracowników kina i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Inne informacje i oświadczenia
Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony, która będzie spełniała wszystkie wymogi dostępności.


Copyright © Lęborskie Centrum Kultury Fregata, ul. Gdańska 12-13, 84-300 Lębork